Postup výstavby AO
1986 Prechod Merkúra cez Slnečný disk
Dňa 1.4.1986 nastúpil do funkcie odborného pracovníka - astronóma Igor Kudzej, absolvent Odesskej univerzity. Hneď po nástupe inicioval myšlienku výstavby vysunutej pozorovateľne za účelom zlepšenia pozorovateľskej činnosti. Začali sa mesiace hľadania výhodného miesta z hľadiska polohy, svetelného znečistenia a samozrejme ekonomických podmienok. Pracovníci hvezdárne M.Havriľák.,riaditeľ, a odborní pracovníci I.Kudzej a M.Maturkanič, v novembri 1986 našli vhodné miesto na pozorovanie úkazu, ktorý končil ráno 13.11.1986 tesne po východe Slnka - Prechodu Merkúra cez disk Slnka. Bolo to servisné sredisko pri letisku Agrochemického podniku, ktoré malo výborný výhľad na východný obzor, elektrickú prípojku, studňu, príjazdovú cestu a 2 unimo bunky. Samotný úkaz sa pozorovať nepodarilo, pretože ráno prišla oblačnosť. Hlboký dojem však zanechala noc pred úkazom. Obloha nerušená svetelným znečistením vyvolala myšlienku práve tu postaviť pozorovateľňu.
Už o 2 týždne bola podpísaná Zmluva o prenájme a presne 1.12.2006 I.Kudzej a M.Maturkanič zabetónovali pätky pre budúcu pozorovateľňu s odsuvnou strechou.
1987
Výstavba pozorovateľne
Začína sa výstavba vysunutej pozorovateľne na Kolonickom sedle. Výstavba prebieha svojpomocne, za pomoci členov MO SZAA v Humennom a rodinných príslušníkov pracovníkov hvezdárne. Tu má na výstavbe pozorovateľne s odsuvnou strechou najväčšiu zásluhu p. Kudzej Michal st., ktorý pozorovateľňu naprojektoval, zabezpečil potrebný materiál a pozorovateľňu zmontoval.
1988

V tomto roku bola pozorovateľňa uvedená do prevádzky ako Astronomická pozorovateľňa na Kolonickom sedle - vysunuté odborné pracovisko Hvezdárne v Humennom. V pozorovateľni s odsuvnou strechou bol inštalovaný ďalekohľad typu Cassegrain s priemerom hlavného zrkadla 25cm, ktorý tu bol prevezený z kupoly v Humennom.
Z iniciatívy I. Kudzeja bola v tomto roku podpísaná Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Astronomickým observatóriom v Odesse a Hvezdárňou v Humennom, v rámci ktorej sa Astronomické observatórium v Odesse zaviazalo pomôcť pri prístrojovom vybavení AO na Kolonickom sedle.

1989

Na Astronomickú pozorovateľňu na Kolonickom sedle sa postupne presúva ťažisko odbornej práce hvezdárne, začínajú sa tu organizovať expedície na pozorovanie premenných hviezd a meteorov, zácvičné astropraktiká. Postupne sa rozširujú ubytovacie priestory.

1990

Na základe Dohody s Odessou je inštalovaná v pozorovateľni s odsuvnou strechou odesská paralaktická montáž s krokovými motormi.

1991

AO získava nový prístroj - Lichtenkneckrov ďalekohľad, ktorý sa stáva dôležitým prístrojom pre pozorovanie premenných hviezd, optika ktorého bola darom belgickej firmy Lichteknecker optics Českej astronomickej spoločnosti pre československých pozorovateľov premenných hviezd. Vďaka p. J. Šilhánovi, astronómovi z Hvezdárne Brno bola táto optika zapožičaná na AO. Š. Gojdič, externý pracovník Hvezdárne v Humennom vyrobil ďalekohľad, ktorý sa stal na mnohé roky hlavným prístrojom AO.

1996

Uskutočnilo sa majetko-správne vysporiadanie pozemku a okrem nedostatku financií a už nič nebráni vybudovať observatórium.

1997 Rozhodnutie o výstavbe Astronomického observatória na Kolonickom sedle

M.Havriľákovi, riaditeľovi hvezdárne sa podarilo presadiť výstavbu budovy s 5 metrovou kupolou.

1998 Začiatok výstavby AO

Na základe výberového konania výstavbu realizuje stavebná firma Stavomont Snina. Súčasne I. Kudzej rokuje s vedením v Odesse o možnostiach dodania veľkého ďalekohľadu (o priemere minimálne 80cm) pre novú 5 - metrovú kupolu AO

1999 Ukončenie výstavby a uvedenie budovy AO do prevádzky. Podpis zmluvy o vedecko-technickej spolupráci medzi Astronomickým observatóriom v Odesse a Vihorlatskou hvezdárňou v Humennom.

Michal Havriľák odchádza do dôchodku a 1.1.1999 sa riaditeľom hvezdárne stáva Igor Kudzej.
Vo februári 1999 na rokovaní v Odesse prof. Valentín Karetnikov, riaditeľ Astronomického observatória v Odesse a Igor Kudzej, riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne dohodli podmienky, mechanizmus a filozofiu presunu odesského ďalekohľadu s priemerom zrkadla 1 meter, ktorý je v záverečnej výrobnej fáze v Odesse na AO v Kolonickom sedle.
19. októbra bola odovzdaná do užívania nová budova Astronomického observatória v Kolonickom sedle. Mení sa status "pozorovateľne" na "observatórium". Súčasťou slávnostného aktu bol aj podpis Zmluvy o vedecko-technickej spolupráci medzi Astronomickým observatóriom v Odesse a Vihorlatskou hvezdárňou v Humennom. Zmluvu podpísali RNDr.Igor KUDZEJ,CSc., riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom a Prof. Valentin KARETNIKOV, DRSc., riaditeľ Astronomického observatória v Odesse. V rámci uvedenej Zmluvy OA Odessa dáva do bezplatného užívania na AO v Kolonickom sedle 1 metrový ďalekohľad.
Za účelom kumulácie finančných prostriedkov na prevoz a inštaláciu ďalekohľadu bol vytvorený Neinvestičný fond "Teleskop", predsedníčkou Správnej ktorého bola zvolená RNDr Iveta Lazorová, predsedníčka MO SZAA v Snine.
Do funkcie správcu budovy bol prijatý František Podhora.

2000
VNT projekt 1. etapa
Projekt demontáže, presunu, repasácie a následnej montáže Vihorlatského Národného Teleskopu.

15.5. - 20.5. Prevoz ťažkých častí ďalekohľadu z Odessy na AO. Asistencia: Igor Kudzej. Previezli sa: vidlicová montáž, falošné zrkadlo, korektor zem. šírky.
26.6. - 2.7. Repasácia a povrchová úprava a inštalácia v kupole AO. Asistencia: L. Paulin, I. Vieru

VNT projekt 2. etapa 12-17.12. Prevoz hlavných častí ďalekohľadu vrátane hlavného zrkadla z Odessy na AO.

Asistencia: Igor Kudzej.
Previezli sa: tubus, hlavné zrkadlo, vyvažovacie zariadenia elektronika, prídavná optika.

2001
VNT projekt 3. etapa
1.1. - 31.6. Zrepasované a pripravené k montáži všetky časti veľkého ďalekohľadu.

Asistencia: J. Jesenský, Š. Gojdič

VNT projekt 4. etapa 3.7.-16.7. Montáž všetkých mechanických častí na tubuse ďalekohľadu.

Asistencia: L. Paulin, I. Vieru

VNT projekt 5. etapa 1.-16.10. Vytvorenie riadiaceho centra ďalekohľadu a napojenie pohonných jednotiek v deklinácii a rektascenzii.

Asistencia: L. Paulin, A. Ryabov

2002
VNT projekt 6. etapa
6.5. - 29.5. Vloženie hlavného a sekundárneho zrkadla a uvedenie ďalekohľadu do prevádzky

Odborníci z Odessy: p. Paulin L. - hlavný konštruktér, p. Rjabov A., - elektronik a p. Faščevský N. - optik, vykonali všetky práce potrebné k uvedeniu VNT ďalekohľadu do prevádzky: 24.5.2002 bolo vložené do tubusu hlavné zrkadlo, 26.5.2002 - sekundárne a 28.5.2002 po celkovom vyvážení bola vyskúšaná elektromechanická sústava ďalekohľadu. Ďalekohľad bol uvedený do skúšobnej prevádzky.

2002
30.5.2002
Medzinárodné sympózium MAEC

Medzinárodné sympózium pri príležitosti 50. výročia založenia hvezdárne v Humennom a odovzdania do užívania veľkého VNT teleskopu na AO. Sformovanie novej koncepcie rozvoja hvezdárne - MAEC - koncepcia Medzinárodného astronomického edukačného centra.

2003 Dokončovacie práce na VNT

13.6 - 30.6. Inštalácia korekčných šošoviek, vyváženie ďalkohľadu, zjustovanie optického systému. Vykonali odborníci z Odessy: p. A. Riabov ( elektronika), p. L. Paulin (mechanika) a p. N. Faščevskij (optika).

Nový prírastok v prístrojovom parku - Hugo

Na expedícii Variable 25.7.-3.8. prešlo prvé svetlo novým ďalekohľadom na AO, ktorý zo začiatku slúžil na Dobsonovej montáži na vizuálne pozorovania. Ďalekohľad bol zakúpený z prostriedkov MO SZAA Snina.

2004 Demontáž korekčných šošoviek VNT.

Na pracovnej stáži 22.6.- 30.6. boli na AO odborní pracovníci z Odessy p. A. Riabov (elektronika), L. Paulin (mechanika) a p. N. Dorochov (astronómia). Za účelom skvalitnenia zobrazenia VNT boli demontované korekčné šošovky na prebrúsenie, sekundárne zrkadlo na aluminovanie, vykonaný Hartmanov diagram a hrubo nastavená polárna os ďalekohľadu.
Z prostriedkov projektu Phare "Mikroregión Sninské rybníky - Kolonické sedlo" vybudovaná cestná prípojka od hlavnej cesty k AO (286m).

2005 Inštalácia prebrúsených korekčných šošoviek VNT

Odborní pracovníci z Astronomického observatória v Odesse: p. A. Riabov (elektronika), L. Paulin (mechanika), p. N. Dorochov (astronómia), p. N. Faščevskij (optika) a p. N. Koškin (astronómia) v dňoch 19.6.-6.7. zmontovali a osadili korektor so sekundárnym zrkadlom a korekčnými šošovkami a zjustovali optický systém VNT. Bola prevedená laboratórna skúška fotometra.

Nový prírastok v prístrojovom parku - Púpava

Na expedícii Variable 29.7.-7.8. prešlo prvé svetlo novým ďalekohľadom na AO, ktorý bol obstaraný z prostriedkov projektu PHARE CBC "Spoznajme sa cez hviezdy". Na expedícii sa tiež urobili prvé vizuálne odhady premenných hviezd cez VNT.

Kompletizácia dvojkanálového fotometra

Odborní pracovníci z Astronomického observatória v Odesse: p. A. Riabov (elektronika) a p. N. Dorochov (astronómia), v dňoch 13.-25.10. skompletizovali dvojkanálový fotometer, zapojili do systému a previedli skúšobné merania.

2006

Do funkcie odborného pracovníka - astronóma bol prijatý Pavol A. Dubovský.

Spolu s ním prišla aj všetka technika z pozorovateľne v Podbieli. Na AO vyrástla nová drevená odsuvná pozorovateľňa s ďalekohľadom Chermelin s priemerom hlavného zrkadla 30 cm.

Na Kolonickom Bejvoči bola nainštalovaná stanica MARS, na AO veľké horizontálne slnečné hodiny a informačné panely Cesty planét.

Prvé svetlo dvojkanálového fotoelektrického fotometra

Odborní pracovníci z Astronomického observatória v Odesse: p. A. Riabov (elektronika) a p. N. Dorochov (astronómia), v dňoch 17.9. - 28.9. uviedli fotometer do testovacej prevádzky.

V septembri I. Kudzej a T. Dorokhova (Odessa) na Medzinárodnom sympóziu vo Viedni (Rakúsko) "Future of Asteroseismology" prvýkrát oficiálne predstavili astronomický pozorovací komplex Astronomické observatórium v Kolonickom sedle.

Začiatok realizácie projektu Vesmír v priamom prenose.

Začiatok CCD fotometrie na Kolonickom sedle. Najprv na Lichtenkneckrovom ďalekohľade potom na teleskope Hugo.

2007

Začiatok CCD fotometrie na teleskope Púpava, ktorý bol umiestnený v starej pozorovateľni namiesto Lichtenkneckrovho ďalekohľadu. Ten bol vrátený Českej astronomickej spoločnosti.

Pomocou kamery sa SBIG ST9 požičanej z HaP Hlohovec sa začal hlavný pozorovací program observatória – dlhodobý monitoring intermediálnych polarov navrhnutý prof I. L. Andronovom z AO Odesskej národnej univerzity.

Definitívne nastavenie polárnej osi montáže VNT ďalekohľadu.

2008

Vyvinuté nové pozorovacie zostavy VNT – CCD alebo PEP, Cassegrain alebo Nasmyth, + Pointer

SBIG ST9 zamenená za staršiu SBIG ST8, ktorá bola započičaná z Hvezdárne v Roztokoch. Otvorené Nasmythovo ohnisko. Simultánne pozorovania PEP cez VNT a CCD cez Pointer. Rozšírený pozorovací program o zákryty u SW Sex hviezd (A. Halevin - Odessa). Príležitostne účasť v kampaniach – DW UMa, TW Dra, RS Oph …

Prvá publikácia založená na dátach z Kolonice v karentovanom časopise.

2009

Vlastná CCD kamera FLI 1001PL. Obstaraná kamera s parametrami na mieru optického systému VNT. Hneď sa zapojila do veľkej kampane na novoobjavený polar so zákrytmi OTJ0711... V lete kampaň na V603 Aql. Pozorovací program rozšírený o Hot B subdwars na návrh poľských astronómov.

Začiatok realizácie dvoch projektov: APVV - Vesmír pre pokročilých a cezhraničný podporený z eurofondov Karpatské nebo.

2010

Nový model expedície Variable. Účastníci rozdelený na výskumníkov, technikov a konzultantov.

Prvé simultánne pozorovania s AsÚ SAV v Tatrách. Pozoroval sa simultánne intermediálny polar V709 Cas s veľmi rýchlym spinom. V Kolonici vo filtri R, v Tatrách vo filtri V.

Prvé pozorovania tranzitov extrasolárnych planét.

Bol vyhlásený Park tmavej oblohy Poloniny.

2011

Návrat fotoelektrického fotometra

Prvé zapojenie do kampane celozemského teleskopu WET dopadlo neúspešne pre extrémne zlé počasie. Pre účasť v kampani na jasnú zákrytovú dvojhviezdu AW UMa sa použila zostava Pointer + CCD Fli s rozostrením. Dvojkanálovým fotoelektrickým fotometrom sa robila rýchla fotometria V471 Tau a TT Ari. Pozorovali sa ním aj geostacionárne satelity v období jesennej rovnodennosti – koordinované z Odessy.

Vybudovaná pozorovacia plošina pre verejnosť.

2012

Do prevádzky bolo uvedené planetárium vybudované ako hlavná investičná akcia projektu Karpatské nebo.

V areáli observatória bolo zriadené informačné centrum Parku tmavej oblohy Poloniny.

Program DWARF. Prvé merania v rámci novej dlhodobej kampane vyhlásenej slovenskými astronómami zameranej na vyhľadávanie exoplanét pri tesných dvojhviezdach.

Prístrojový park rozšírený o teleskopy obstarané v rámci projektu Karpatské nebo. Celestron 14" bol umiestnený v novo vybudovanej pozorovateľni s odsuvnou strechou Atacama a hneď sa zapojil do programu DWARF.

Dobudovaná počítačová sieť na observatóriu.

 

 
 

Kalendár udalostí

posledný mesiac január 2018 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31